วันจันทร์, ตุลาคม 03, 2559

จริงไหม?!? ประวิตร พา ทหารรุ่นเดียวกัน เที่ยวฮาวาย?ooo

ภาพที่น่าสนใจจากฮาวาย
ที่มา เวป Pracha Talk:

ที่ไม่ถูกต้องที่สุดเรื่องฮาวายของประวิทย์ คือการพาเพื่อนรุ่น ตท.6 หลายสิบคนไปด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

(http://www.prachatalk.com/webboard/สังคม-การเมือง/ที่ไม่ถูกต้องที่สุดเรื่องฮาวายของประวิทย์-คือการพาเพื่อนรุ่น-ตท6)


ในภาพชุดนี้จะเห็นว่ามีรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน โต๊ะจัดเห็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส นั่งกันด้านละสามท่าน

ด้านหลังจะเห็นภาพคณะทำงานของแต่ละประเทศนั่งกันอยู่ สองแถวต่อด้าน ซึ่งเป็นจำนวนปกติของการประชุมที่จะมีคณะทำงานติดตามไปคอยจดบันทึกและประสานงานกัน ประเทศหนึ่งก็อาจนำเข้าร่วมประชุมได้อย่างน้อยก็สองคน หรืออย่างมากก็ไม่เกิน 5-6 คน

แต่ในการประชุมครั้งนี้ คณะจากไทยเดินทางไปฮาวายทั้งสิ้น 38 คน (ข้อมูลจากโฆษกกระทรวงกลาโหม) จึงน่าสนใจมากว่าเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามเหลานั่น นั่งกันตรงไหนอย่างไร

** ภาพจากการประชุม รมว.กห.อาเซียน – รมว.กห.สหรัฐอเมริกา อย่างไม่เป็นทางการ ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดย สำนักข่าวแห่งชาติ

http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5910020010009

ooo


ผลการประชุม รมว.กห.อาเซียน – รมว.กห.สหรัฐอเมริกา อย่างไม่เป็นทางการ ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา


วันที่ข่าว : 2 ตุลาคม 2559
ที่มา สำนักข่าว

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน –รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา อย่างไม่เป็นทางการ ( ASEAN - US Defense Informal Meeting ) ระหว่าง 29 ก.ย.- 1 ต.ค.59 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมประชุม โดยสรุปว่า

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน ได้หารือและเห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคามของภูมิภาคปัจจุบัน มีความหลากหลาย ซับซ้อนและเชื่อมโยงมากขึ้น โดยเฉพาะภัยจากการก่อการร้าย โจรสลัด การโยกย้ายถิ่นฐาน อาชญกรรมข้ามชาติ สงครามไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศสมาชิกทั้งในและนอกภูมิภาค ในการประสานงาน พัฒนากลไกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ

ที่ผ่านมา อาเซียน ได้นำศักยภาพทางทหารของทุกประเทศสมาชิก มาพัฒนากลไกความร่วมมือ เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆร่วมกัน ผ่านการประสานงาน การฝึกร่วม รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ร่วมกัน โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมด้านต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหาและภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประเทศสมาชิกนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและเสริมขีดความสามารถให้อาเซียนมีความพร้อมมากขึ้น 

นโยบายปรับสมดุลของสหรัฐต่อภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่ออาเซียนในความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยต้องการการมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบของสหรัฐ ต่อเสรีภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งขอขอบคุณกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

Dr. Aston Baldwin Carter รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวสนับสนุนอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งทุกประเทศต้องร่วมกันเสริมความมั่นคงของภูมิภาค ด้วยการเพิ่มพูนเครือข่าย ร่วมแก้ไขข้อขัดแย้ง เพื่อการคงไว้ซึ่งเสรีภาพและอิสระภาพในการเดินเรือ โดยสหรัฐพร้อมให้การสนับสนุนทุกเรื่องทั้งทวิภาคี ไตรภาคีและพหุภาคี เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย จำเป็นต้องร่วมส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถด้านข่าวกรอง การรักษาฎหมาย การตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งการเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดน ความเสมอภาคและความแตกต่าง ส่วนปัญหาทะเลจีนใต้ สหรัฐให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์และกฎหมายสากล การจัดทำข้อตกลงร่วม การแก้ปัญหาผ่านช่องทางการทูตและจัดตั้งเครือข่ายร่วมรักษาความมั่นคง พร้อมทั้งต้องการให้จีนเข้ามามีส่วนร่วม

ทั้งนี้ รมว.กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้กล่าวขอบคุณไทยในฐานะพันธมิตรที่ยาวนานที่สุดของภูมิภาค ที่ให้การสนับสนุนสหรัฐฯ ในการฝึกทุกระดับ รวมทั้งกล่าวชื่นชมความสำเร็จของไทย ถึงความตั้งใจจริงในความคืบหน้าแก้ปัญหาทั้งการค้ามนุษย์ การทำประมงผิดกฎหมายและการแก้ปัญหาการบินพลเรือน พร้อมทั้งยินดีจะคงความร่วมมือ และสานต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อไทย ซึ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ใช้โอกาสนี้ เชิญ ผบ.กองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในโอกาสต่อไป


.....