วันพุธ, ตุลาคม 26, 2559

โอย...!! ดูค่าตอบแทน “27 นายพล” หลัง “บิ๊กตู่” เซ็น แต่งตั้งเป็นทีมงาน คสช.ชุดใหม่ แทนคนเก่าที่เกษียณอายุ


ดูค่าตอบแทน “27 นายพล” หลัง “บิ๊กตู่” เซ็น แต่งตั้งเป็นทีมงาน คสช.ชุดใหม่ แทนคนเก่าที่เกษียณอายุ


ที่มา ผู้จัดการออนไลน์
25 ตุลาคม 2559

ดูค่าตอบแทน - อัตราเงินประจำตำแหน่ง ของผู้ปฏิบัติงานใน คสช. หลัง “พล.อ.ประยุทธ์” สั่งแต่งตั้ง “27 นายพล” เป็นทีมงาน คสช. ชุดใหม่ พร้อมกำหนดค่าตอบแทน เผย ปรับออก 10 ตำแหน่ง เหตุ ปลัด กห.- ผู้นำเหล่าทัพเกษียณอายุราชการ เพิ่มใหม่เข้ามา 10 ตำแหน่ง ส่วนทีมโฆษก คสช. เพิ่ม 1 ตำแหน่ง “พันเอก วินธัย สุวารี” นั่งโฆษก คสช. ตามเดิม

วันนี้ (25 ต.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่ง และค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นดังนี้

๑. รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑๔ ราย

๑.๑ พลเอก อาทร โลหิตกุล (รองเลขาธิการฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
๑.๒ พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 
๑.๓ พลเรือเอก บรรจบ ปรีชา (รองเลขาธิการฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) 
๑.๔ พลอากาศโท สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์ (รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
๑.๕ พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย (รองเลขาธิการฯ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) 
๑.๖ พลเอก สถิต แจ่มจํารัส (รองเลขาธิการฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร) 
๑.๗ พลเอก เยาวดนัย ภู่เจริญยศ (รองเลขาธิการฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา)

๑.๘ พลโท ไชยชาญ ศรีวิเชียร (รองเลขาธิการฯ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) 
๑.๙ พลเอก ธงชัย สาระสุข (รองเลขาธิการฯ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์) 
๑.๑๐ พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน (รองเลขาธิการ ฯ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ) 
๑.๑๑ พลอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ (รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง) 
๑.๑๒ พันตํารวจเอก รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ (รองเลขาธิการฯ พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา) 
๑.๑๓ นางมยุระ ช่วงโชติ (รองเลขาธิการฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์) 
๑.๑๔ พลโท โกญจนาท ศุกระเศรณี (รองเลขาธิการฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท)

๒. ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑๔ ราย

๒.๑ พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
๒.๒ พลเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน์ (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 
๒.๓ พลเรือเอก มานิตย์ สูนนาดํา (ที่ปรึกษาฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) 
๒.๔ พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์ (ที่ปรึกษาฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
๒.๕ พลตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ (ที่ปรึกษาฯ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) 
๒.๖ พลเอก ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์ (ที่ปรึกษาฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร) 
๒.๗ พลโท ทรงศักดิ์ สหสมโชค (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา)

๒.๘ พลตรี จิรวิทย์ เดชจรัสศรี (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) 
๒.๙ พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน (ที่ปรึกษาฯ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์) 
๒.๑๐ พลเรือเอก บุญชัย มรินทร์พงษ์ (ที่ปรึกษาฯ พลเรือเอก ณะ อารีนจิ) 
๒.๑๑ พลอากาศเอก ฌเนศ ชลิตภิรัติ (ที่ปรึกษาฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง) 
๒.๑๒ พลตํารวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (ที่ปรึกษาฯ พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา)
๒.๑๓ พลตํารวจโท ไพศาล เชื้อรอด (ที่ปรึกษาฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์) 
๒.๑๔ พลตรี สุรชัย สินไชย (ที่ปรึกษาฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท)

๓. พันเอก วินธัย สุวารี เป็น โฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
๔. พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็น รองโฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
๕. พลตรี วิระ โรจนวาศ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
๖. พันเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
๗. นายคนันท์ ชัยชนะ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
๘. นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

มีรายงานว่า สำหรับคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๕๘ เป็นการแต่งตั้ง รองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๑๔ ราย หากเทียบเคียงกับ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ จะพบว่า ผู้ที่ถูกปรับออกส่วนใหญ่เกษียณอายุราชการ ประกอบไปด้วย 
1. พลโท จารุวุฒิ ศิระพลานนท์ (รองเลขาธิการฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร) 
2. พลเอก ฐิตินันท์ ธัญญสิริ (รองเลขาธิการฯ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา) 
3. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี (รองเลขาธิการฯ พลเอก สมหมาย เกาฏีระ) 
4. พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร (รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง) 
5. พลเอก ชีวัน โหละบุตร (รองเลขาธิการฯ พลเอก ธีรชัย นาควานิช)

โดยมีการเพิ่มในตำแหน่งของ 
1. พลโท ไชยชาญ ศรีวิเชียร (รองเลขาธิการฯ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) 
2.พลเอก ธงชัย สาระสุข (รองเลขาธิการฯ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์) และ 
3. พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน (รองเลขาธิการฯ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ)

ในส่วนตำแหน่งที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๑๔ ราย ผู้ที่ปรับออกประกอบด้วย 
1. พลเอก เด่นดวง ทิมวัฒนา (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา) 
2. พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร (ที่ปรึกษาฯ พลเอก สมหมาย เกาฏีระ) 
3. พลเรือเอก บุญชัย มรินทร์พงษ์ (ที่ปรึกษาฯ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ) 
4. พลอากาศเอก วิจิตร์ จิตร์ภักดี (ที่ปรึกษาฯ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง) 
5. พลตรี หม่อมหลวง เพิ่มวุทธิ์ สวัสดิวัตน์ (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธีรชัย นาควานิช)

โดยมีการเพิ่ม 
1. พลตรี จิรวิทย์ เดชจรัสศรี (ที่ปรึกษาฯ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) 
2. พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน (ที่ปรึกษาฯ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์) 
3. พลเรือเอก บุญชัย มรินทร์พงษ์ (ที่ปรึกษาฯ พลเรือเอก ณะ อารีนจิ) 
4. พลอากาศเอก ฌเนศ ชลิตภิรัติ (ที่ปรึกษาฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง)

ส่วนทีมโฆษก คสช. ยังมี 
พันเอก วินธัย สุวารี เป็น โฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็น รองโฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
พลตรี วิระ โรจนวาศ เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
นายคนันท์ ชัยชนะ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ มีการเพิ่ม 
พันเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่วน 
นางสาวปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตผู้ประกาศช่าวช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ลาออกจาก ตำแหน่งประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก่อนหน้านี้แล้ว

สำหรับค่าตอบแทน ตามประกาศฉบับนี้ นั้น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๓ / ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดอัตราตำแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตำแหน่ง รองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่ารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ส่วน โฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจำ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

โดย บัญชีอัตราตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการการเมือง ฉบับล่าสุดของกระทรวงการคลัง 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 53,440 บาท 
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 45,000 บาท 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 45,000 บาท
 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 42,200 บาท 
ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 24,200 บาท 
ส่วนบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 14,500 บาท 
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 10,000 บาท 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 10,000 บาท 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4,900 บาท 
ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2,850 บาท