วันอังคาร, ตุลาคม 25, 2559

"20 ปีมลพิษอุตสาหกรรมประเทศไทย: ปัญหาและการจัดการ"
https://www.youtube.com/watch?v=lXZALNWas4s

"20 ปีมลพิษอุตสาหกรรมประเทศไทย: ปัญหาและการจัดการ"

EARTH

Published on Jan 20, 2014

เผยแพร่ครั้งแรกในการสัมมนา
"20 ปีมลพิษอุตสาหกรรมประเทศไทย: ปัญหาและการจัดการ"

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

(ปรับปรุงล่าสุด: พฤษภาคม 2556)

ผลิตโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ

ที่มา

http://earththailand.org/th/multimedia/1