วันอังคาร, พฤษภาคม 03, 2559

ถ้าฉันเลือกผู้นำได้


ถ้าเลือกได้...

ฉันจะเลือกผู้นำที่มีประชาชนอยู่ในหัวใจ เข้าใจว่าประเทศชาติและประชาชน ต้องการอะไร

ผู้นำที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว ครอบครัว พวกพ้อง เอาใจนายทุน ปล่อยให้ต่างชาติเข้ามากอบโกยทรัพยากร ฉันจะไม่นำพา


ฉันจะเลือกผู้นำที่ทำให้ประเทศไทยสงบสุขทุกหย่อมหญ้า ผู้นำที่ unites มิใช่ divides

ผู้นำที่มีวัฒนธรรม ส่งเสริมศิลปะ วรรณกรรม รับรองเสรีภาพในการแสดงออก เคารพสิทธิของผู้อื่น และทำตามกฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้น

ผู้นำที่พร้อมจะแก้ไขกฎหมายล้าหลัง ยกเลิกการเปิดช่องให้ใช้ระบบอุปถัมภ์และเส้นสายอย่างถูกกฎหมาย

ผู้นำของฉัน ต้องค้ำจุนคนเล็กคนน้อย ให้สวัสดิการคนยากไร้ ทั้งด้านสาธารณสุข ที่อยู่อาศัย ให้งบประมาณส่งเสริมการศึกษา ให้ลูกหลาน เยาวชนมีโอกาสเรียนอย่างเท่าเทียมมากที่สุด

ถ้าเลือกได้...

ฉันจะเลือกผู้นำที่ใช้การทูตนำการสงคราม เป็นผู้มีทักษะในการเจรจาระหว่างประเทศ

ผู้นำที่เปี่ยมวิสัยทัศน์ สามารถนำไทยแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างภาคภูมิ

ผู้นำที่พูดจริง ไม่โป้ปด ไม่แสแสร้ง และที่สำคัญรักษาคำพูดต่อประชาชน

ผู้นำของฉันต้องเข้มแข็ง มั่นใจ ขณะเดียวกันก็อ่อนโยน ถ่อมตน ฉลาด รู้เท่าทัน แต่ไม่เจ้าเล่ห์

เป็นผู้นำที่ยอมรับความแตกต่าง ไม่กีดกันคนกลุ่มใด ไม่ว่าจะด้วยเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฐานะ ความเชื่อ ศรัทธา

ผู้นำที่สามารถรักษาการลงทุนในประเทศ ให้คนมีงานทำ มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพของตนเองและเลี้ยงดูครอบครัว

ผู้นำที่ส่งเสริมสถาปัตยกรรม ทำให้สังคมน่าอยู่ น่ามอง ไม่ใช่รังแต่จะสร้างเพื่อให้นายทุนแสวงหาประโยชน์

ผู้นำของฉันใช้ความรู้เพื่อกำจัดความไม่รู้ ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเพื่อให้เกิดความยำเกรง ไม่ใช้เพื่อบ่มเพาะความหวาดกลัว ที่กำกับด้วยปลายกระบอกปืน ส่งเสริมปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ให้ความรัก ไม่ใช่คำถากถาง โอบอุ้มทุกกลุ่มชน ไม่ใช่แบ่งแยกแล้วปกครอง อดทน อดกลั้น โปร่งใส ไม่ปกปิด ซ่อนเร้น ปากว่าตาขยิบ มุบมิบ กระแนะกระแหน

ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เน้นรักษา ไม่ทำลาย

ถ้าเลือกได้...

ฉันจะเลือกผู้นำที่เห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกผู้คน ไม่แยกรวยจน ชนชั้น หรือภูมิภาค ไม่เอาชีวิตใครเป็นเครื่องมือทางการเมือง

ผู้นำที่ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ปิดปากคนเห็นต่าง ผู้นำที่ให้ประชาชนลำบากลำบนจำทนอย่างสงบเงียบคือผู้นำที่อันตราย

ผู้นำที่ปราศจากคอรัปชั่นจะอ้ารับเสียงติชมโดยเต็มใจ เขาจะกลายเป็นผู้นำที่ดี และแม้แต่เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในที่สุด

ผู้นำของฉัน คือ ผู้นำที่ทำให้ประชาชนในชาติรู้สึกภูมิใจ ผู้นำที่ปลุกหัวใจปวงชนให้ชุ่มฉ่ำ ให้เเยาวชน ลูกหลานชื่นชม ยกย่องสมเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำรุ่นต่อ ๆ ไป

ถ้าเลือกได้...

ฉันจะเลือกผู้นำเองโดยมิยอมให้สื่อ ชนชั้นนำ นักวิชาการ นักการเมือง คนกลุ่มใด ใครชักจูง หรือเลือกแทน


Siripan Nogsuan Sawasdee

.....

ลักษณะที่พูดมาทั้งหมด ประยุทธ์ไม่มี และเราไม่ได้เลือก เสือกทำรัฐประหารเอง

มิตรสหายท่านหนึ่ง