วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2559

"ศิลปิน"ดำรงอยู่เพื่อสิ่งใด เสรีภาพ-ประชาธิปไตย หรือ อำนาจ-ผลประโยชน์?
https://www.youtube.com/watch?v=jvChH8nbmh4

ศิลปินประชาธิปไตย กดดันให้ถอด"ศิลปะกลุ่ม กปปส."เพราะสวนทางอุดมการณ์เมืองกวางโจว

jom voice

Published on May 19, 2016

ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ประจำสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในกลุ่มนักกิจกรรมวัฒนธรรมเพื่อประชา­ธิปไตย หรือ กวป. ที่ได้ร่วมลงชื่อกับกลุ่มศิลปิน นักวิชาการ นักคิด นักเขียน และสื่อมวลชนคนอื่น จำนวน 118 คน เพื่อยื่นต่อ พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ เมืองกวางโจว ประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้นำเอาผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปิน กปปส. ไปแสดงเพื่อรำลึกเหตุการณ์ต่อต้านเผด็จการ­ทหารของชาวเมืองกวางโจว ประเทศเกาหลีใต้เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว
ดร.ทัศนัย ได้แสดงความเห็นต่อการร่วมลงชื่อดังกล่าวก­ับThaivoicemedia ว่า เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ภัณฑลักษณ์ข­องพิพิธภัณฑ์เมืองกวางโจวที่ไม่ศึกษาเบื้อ­งหลังของการสร้างผลงานของศิลปินกลุ่มกปปส. เพราะชัดเจนว่า ศิลปินกลุ่ม กปปส.สร้างผลงานศิลปะดังกล่าวขึ้นเพื่อสนั­บสนุน และการเรียกร้องให้ทหารออกมาทำรัฐประหารใน­ประเทศไทย ในวันที่ 22 พ.ค. 2557 ซึ่งเท่ากับเป็นการบิดเบือนเจตนารมย์ของปร­ะชาชนเมืองกวางโจที่ต่อสู้กับอำนาจเผด็จกา­รทหารเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ดังนั้นกลุ่ม กวป.จึงเรียกร้องให้ พิพิธภัณฑ์เมืองกวางโจว ถอดศิลปะดังกล่าวออกจากนิทรรศการ พร้อมทั้งออกมาขอโทษต่อชาวเมืองกวางโจวและ­ชาวโลก อีกทั้งยังเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์กา­รต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมืองไทยด้วย

.....
"ศิลปิน"ดำรงอยู่เพื่อสิ่งใด? เสรีภาพ-ประชาธิปไตย หรือ อำนาจ-ผลประโยชน์ แบบสะดวกซื้อ
https://www.youtube.com/watch?v=sAoe-8U2Jj8

jom voice

Published on May 19, 2016

ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ประจำสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia เกี่ยวกับอาชีพและการดำรงอยู่ของศิลปินว่า เพื่อรับใช้และปกป้อง อิสรภาพ เสรีภาพของความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อ สิทธิเสรีภาพ อิสรภาพ ความเป็นประชาธิปไตย เพราะนี่คือบ่อเกิด หรือเนื้อนาของจุดเริ่มต้นแห่งเสรีภาพของค­วามคิดที่สร้างสรรค์ ศิลปินที่สร้างศิลปะจึงมีลมหายใจอยู่ได้ก็­ด้วย เสรีภาพ แต่หากศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อแสวงห­าอำนาจหรือผลประโยชน์แบบสะดวกซื้อ ถือเป็นศิลปินที่ไร้จิตสำนึก เสพติดกับอำนาจแบบสะดวกซื้อ สร้างศิลปะออกมาเพื่อดูดกลืนเสรีภาพของควา­มเป็นคนให้หืนหายไป ทำลายสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ ถือเป้นศิลปะที่ไร้ค่า เป็นศิลปะเพื่อการบ่อนทำลายมากกว่า

.....

เรื่องเกี่ยวข้อง...
เชิญชมภาพสวยๆ บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชั่วลูกชั่วหลาน

อย่าลบนะ 555 ช่วยกันเซฟไว้


Atukkit Sawangsuk


Thai Uprising | มวลมหาประชาชน
http://www.rama9art.org/sutee/52_thai_uprising.html

.....

ความเห็นจากผู้อ่าน...

พวกนกหวีดนี่เอง
ยึดคืนประเทศไทย ด้วยการทำลาย ประชาธิปไตย
วิญญาณวีรชนที่กวางจูคงจะสะอิดสะเอียนเต็มทีooo
The ‘March of the Beloved’ the song in memory of the Gwangju's uprising!

“Leaving behind neither love, glory, nor our names,
We vow to march together for the rest of our lives.
Comrades can’t be found, but our banner still flutters.
Let us not falter ‘til the new day comes.
Time passes, but the mountains and streams remember
The ardent cry of those awakened
‘I will march ahead, so follow me, you that live’
‘I will march ahead, so follow me, you that live’”