วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2559

พลเมืองต่อต้าน Single Gateway เผยเอกสาร กอ.รมน.* (เร่งมือโครงข่าย ขวาพิฆาตซ้าย)

เปิดเผยเอกสาร กอ.รมน.* (เร่งมือโครงข่าย ขวาพิฆาตซ้าย)

- ฝ่ายรัฐบาล โดย กอ.รมน.เร่งจัดตั้งมวลชนขนานใหญ่กว่า ๒๓๖,๐๐๐ คน

- ประเด็นที่น่าสนใจ เช่น....

ประเด็นที่ ๑ การขยายสมาชิกเครือข่าย

"...ผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับมอบเกียรติบัตร บัตรประจำตัวและเครื่องหมาย ทสปช. พร้อมกับได้รับการแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่ ผบ.หมู่ หรือ ผบ.มว. ตามโครงสร้างการปกครองบังคับบัญชา ทสปช. แต่ละคนจะต้องหาสมาชิกร่วมเป็นเครือข่ายเดียวกันอีก ๑๐ คน เพื่อส่งเข้ารับการฝึกอบรมจัดตั้งในครั้งต่อไป..."

ประเด็นที่ ๒ การผลักดันกฎหมายเฉพาะด้านมวลชน ให้มี “ ศูนย์อำนวยการบริหารงานมวลชนแห่งชาติ ”

".... ให้ขยายขอบเขตของคณะทำงานประสานงานมวลชนร่วม กอ.รมน. เป็น “ศูนย์อำนวยการบริหารงานมวลชนแห่งชาติ” และจัดทำระบบบัญชีมวลชนร่วม โดยให้ มท. เป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงข้อมูลมวลชนของทุกหน่วยงานเข้ากับระบบทะเบียนราษฎร์ อีกทั้งให้มีการผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะด้านมวลชนมาใช้บังคับ ที่มีประสิทธิภาพในลักษณะเดียวกับ ศปป.5 กอ.รมน. คือ เมื่อมีการขยายขอบเขตจากคณะทำงานประสานงานมวลชนร่วม เป็น “ ศูนย์อำนวยการบริหารงานมวลชนแห่งชาติ ” แล้ว ทุกหน่วยงานที่มีแผนงาน โครงการ งบประมาณ ด้านมวลชน จะต้องนำเสนอให้ ศูนย์ ฯ ดังกล่าว พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอเป็นแผนงานประจำปีของหน่วย ...."

* ข้อมูลจากเอกสารรายงาน ผลงานรอบ ๖ เดือน(๑ ตค.๕๗- ๓๑ มีค.๕๘)ของ กอ.รมน.


พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall #opsinglegateway