วันจันทร์, มกราคม 19, 2558

เวปที่นี่และที่นั่นวันนี้ : เผยเอกสารรายงาน “มติ สนช.” สั่ง ที่ประชุม “ซักถามผู้เกี่ยวข้อง” ยืนยันชัดเจน “ผู้เกี่ยวข้อง” ตอบข้อซักถามแทนได้ที่มา ที่นี่และที่นั่นวันนี้

ในวันที่ 16 มกราคม 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร คสช.(คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) จะดำเนินการประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ส่งเรื่องมายัง สนช.ให้ดำเนินการ ถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ตามที่ ป.ป.ช.กล่าวหาว่าละเลยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งแม้ว่า นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งรับผิดชอบคดีถอดถอน จะได้ยอมรับต่อที่ประชุม สนช.ว่า ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการทุจริต และไม่ได้กล่าวหาว่ามีการทุจริตใดๆ เพียงแต่ส่อว่าอาจจะมีการทุจริตเท่านั้น

ล่าสุดตรวจสอบพบเอกสารสำคัญของ สภา สนช.เป็น “รายงานการพิจารณาการแถลงปิดสำนวนฯ การแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงปิดสำนวนและการตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ลง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้กล่าวหา กับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้ถูกกล่าวหา ในหน้าที่ 3 ซึ่งเป็นตอนท้ายของเอกสาร ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า “ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติกำหนดให้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อซักถาม “ผู้เกี่ยวข้อง” ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา โดยถือว่าทั้งสองฝ่ายทราบนัดโดยชอบแล้ว”

โดยปรากฏว่าเอกสารดังกล่าว มีการลงนามอย่างชัดเจนของผู้เกี่ยวข้องคนสำคัญทุกฝ่าย ตั้งแต่ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา สนช. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภา สนช.คนที่หนึ่ง และแม้ว่า นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภา สนช.คนที่สอง จะลาประชุม แต่ “นายวิชา มหาคุณ” กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะ “ผู้แทนผู้กล่าวหา” ก็ “ลงนาม” รับทราบเรื่องนี้อย่างชัดเจน รวมไปถึง นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช.ในฐานะ ตัวแทนผู้กล่าวหา ก็ร่วมลงชื่ออย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่า ในข้อบังคับการประชุมสภา สนช. ข้อที่ 154 ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นกันว่า หากที่ประชุมมีมติให้มีการซักถามในประเด็นปัญหาใด ให้ตั้งคณะกรรมาธิการซักถามขึ้นคณะหนึ่ง และต้องกำหนดให้มีการประชุมเพื่อซักถาม “ผู้เกี่ยวข้อง” ภายในเจ็ดวัน โดยต้องแจ้งมติให้คู่กรณีทราบโดยพลัน