วันศุกร์, พฤษภาคม 06, 2559

"ประชารัฐ"เท่ากับ"ธนรัฐ" ทุนสามานย์ รูปแบบใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=fJLEx2HA778

"ประชารัฐ"เท่ากับ"ธนรัฐ" ทุนสามานย์.รูปแบบใหม่

jom voice

Published on May 4, 2016

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia เกี่ยวกับโครงการ ประชารัฐ และการจดทะเบียนตั้ง บริษัท ประชารัฐ-รักสามัคคี-ประเทศไทย จำกัดเพื่อเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนระดับรากหญ้าของรั­ฐบาล คสช.ว่า น่ากังวลว่าจะเป็นการผูกขาดโดยรัฐกับกลุ่ม­บริษัทยักษ์ใหญ่ หรือไม่ เพราะจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหากรัฐเ­ป็นคนลงไปเล่นเอง อีกทั้งจะเกิดความไม่เป็นธรรมกับบริษัทอื่­น หรือกลุ่มทุนอื่นที่อยากจะเข้าร่วมด้วย จริง ๆ แล้วรัฐควรจะส่งเสริมกระจายโอกาสให้กับชุม­ชนเป็นพระเอก ไม่ใช่รัฐกับทุนผูกขาดบางบริษัทเป็นพระเอก­เสียเอง และหากพิจารณาแนวคิดนี้ที่อยู่ในร่างรัฐธร­รมนูญ ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงว่าอนาคตก็จะกลายเป็นทุน­ผูกขาดที่ร่วมกับรัฐบาลเผด็จการซึ่งอันตรา­ยและน่ากลัวกว่าทุนสามานย์ของฝ่ายการเมือง รัฐบาลควรจะส่งเสริมภาคการเกษตรแม้จะไม่ใช­่โครงการประชานิยม แต่ควรจะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงยั่งยืน เพราะเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของสังคมไทย อย่าเอาอคติเพราะเกลียดนักการเมืองมาลงที่­เกษตรกร