วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2556

Born on the 14th of July:จอมพลป.พิบูลสงคราม

ชีวิตและผลงานของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการถกเถียงโต้แย้ง (controversy) ได้ง่ายและมาก ดังนั้น แม้ว่าจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะดำรงตำแหน่งอันยาวนาน ทิ้งมรดกและอิทธิพล ผลกระทบทางการเมืองไว้มากมายมหาศาล แต่ชีวิตและผลงานของท่านก็ถูก "การเมืองของอดีต" ทำให้เลือนราง จางหาย กลายเป็นบุคคลลึกลับ หรือไม่ก็ไร้ความหมาย ไร้ความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เหมือนๆ กับบุคคลอีกหลายๆ คน หรือเหตุการณ์อีกหลายๆ เหตุการณ์"
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บันทึกการสัมมนา จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับ การเมืองไทยสมัยใหม่ กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมุนษยศาสตร์, 2540, หน้าคำนำ

*********

เรื่องเกี่ยวเนื่อง:ส่วนหนึ่งของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
คำ ผกา:พื้นที่ของจอมพลป พิบูลสงครามในประวัติศาสตร์การเมืองไทย 


สุนทรพจน์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสวันชาติ 24 มิถุนายน 2482  อ่านซ้ำโดย ดร.ณัฐพล ใจจริง