วันศุกร์, เมษายน 13, 2555

โปรดเกล้าฯพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์เป็นราชองครักษ์พิเศษ พันตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ เป็นราชองครักษ์เวร


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา รายงานว่า  เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ ทั้งนี้ประกาศระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์เวร จำนวน ๕ นาย ดังนี้


๑. พันตรี ดำรงค์ พลเคน
๒. พันตรี อัศวิน เจริญชัยวัฒน์
๓. พันตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์
๔. ร้อยเอก ณัฐพล อัครพงศ์ปรีชา
๕. ร้อยเอก โชติสรรค์ ลิมปนวิสุทธิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี 


ดูรายละเอียดที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/065/4.PDF

ในวันเดียวกัน มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ ในราชกิจจานุเบกษาโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีหญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้ทรงเป็นราชองครักษ์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

*******

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 3 ธันวาคม 2555