วันเสาร์, กันยายน 08, 2550

101 นักวิชาการทั่วประเทศ ลงชื่อหยุด พ.ร.บ.ความมั่นคง

โดย ประชาไท
ที่มา เวบไซต์ ประชาไท
8 กันยายน 2550

คณาจารย์กว่า 100 คนจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งร่วมกันลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ยกเลิกการเสนอร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ...เนื่องจากสาระของร่างกฎมายนี้ได้สถาปนารัฐทหารใหม่ที่อาจเป็นปรปักษ์กับอำนาจของรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งของประชาชน และอาจจะมีการใช้อำนาจเพื่อควบคุมสังคมในนามของผู้พิทักษ์ความมั่นคงของรัฐ และความมั่นคงของประชาชน ทั้งยังทำให้การใช้รัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศไม่มีความหมายอีกต่อไป เนื่องจากเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. นี้ได้ล้มล้างหลักการและเงื่อนไขสำคัญในรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดของจดหมายเปิดผนึก มีดังนี้


จดหมายเปิดผนึก

5 กันยายน 2550

เรื่อง ขอให้พิจารณายกเลิกการเสนอร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ.
กราบเรียน ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

นับแต่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ….เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ตามข้อเสนอของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาต่อไป แม้จะมีกระแสการคัดค้านจากองค์กรสื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสิทธิมนุษยชน และบุคคลหลายวงการอย่างกว้างขวางดังเป็นที่ทราบโดยสาธารณะชนทั่วไป ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงอยู่ในลำดับการพิจารณาในลำดับเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ทันสมัยประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งยังมีการคาดการณ์ภายในว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายในระยะเวลาอันใกล้นี้

พวกข้าพเจ้าในฐานะนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ มีความห่วงใยว่าการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจะประสบกับความถดถอยยิ่งขึ้นนับแต่การยึดอำนาจโดยคณะทหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน เนื่องจากสาระของร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรดังกล่าวได้สถาปนารัฐทหารใหม่ที่อาจเป็นปรปักษ์กับอำนาจของรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งของประชาชน และอาจจะมีการใช้อำนาจเพื่อควบคุมสังคมในนามของผู้พิทักษ์ความมั่นคงของรัฐ และความมั่นคงของประชาชน ดังเหตุผลต่อไปนี้

ประการที่หนึ่ง การขยายอำนาจการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ เป็นการทำให้สถานการณ์ฉุกเฉินดำรงอยู่ตลอดเวลาในสถานการณ์ปกติ เพื่อให้ทหารเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศได้อย่างกว้างขวางและอย่างถาวรในทุกพื้นที่และทุกเวลา ทั้งที่โดยแท้จริงแล้วทหารจะเข้ามามีบทบาทเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีภัยคุกคามความอยู่รอดของชาติที่มีการจำกัดเวลาและสถานที่ ซึ่งต้องมีการประกาศกฎอัยการศึก หรือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเสียก่อนตามกฎหมายที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ เนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติ ที่จะเป็นปัญหามีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. การขยายอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ใช้อำนาจบริหาร ซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี คือ การใช้อำนาจบังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐ การแต่งตั้งบุคคล การสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากพื้นที่

2. การขยายอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ใช้อำนาจนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐสภา คือการใช้อำนาจในการออกข้อกำหนดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ห้ามการแสดงมหรสพ ห้ามการโฆษณา และการใช้อำนาจในการออกประกาศให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการจับกุม การควบคุมตัว การเรียกบุคคลมารายงานตัว การค้น การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตลอดจน การปราบปรามบุคคล กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กร

3. การใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในนามของความมั่นคงของชาติ มีความครอบคลุมเกือบจะทุกแง่มุมของชีวิตทางสังคมของประชาชน ปราศจากความชัดเจน โดยให้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของทหารเป็นสำคัญ


4. การขยายอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ใช้อำนาจเสมือนอำนาจตุลาการ ซึ่งเป็นอำนาจของอัยการหรือศาล คืออำนาจการแต่งตั้งเจ้าพนักงานร่วมฟังการสอบสวน หรือเรียกสำนวนการสอบสวนคดีอาญามาตรวจดูได้ และการมีความเห็นว่าไม่สมควรดำเนินคดีกับผู้ต้องหา รวมทั้งการสั่งให้ผู้ต้องหาเข้าการอบรมเป็นเวลาไม่เกินหกเดือน

5. การใช้อำนาจโดยปราศจากการตรวจสอบจากศาล เนื่องจากการออกกฎ หรือคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกไม่สามารถให้ศาลปกครองตรวจสอบการออกกฎหรือคำสั่งที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ก็ไม่ต้องรับผิดทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางวินัยอีกด้วย

ประการที่สอง การดำเนินการให้มีการพิจารณาประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ย่อมส่งผลให้การใช้รัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศไม่มีความหมายอีกต่อไป เนื่องจากเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ล้มล้างหลักการและเงื่อนไขสำคัญในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศตามหลักสากลโดยทั่วไป

พวกข้าพเจ้ามีความเห็นว่า การรวบอำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการให้ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวโดยปราศการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารและศาล ย่อมจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อหลักสิทธิเสรีภาพ หลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งยวดต่อระบอบประชาธิปไตย และจะยิ่งสร้างความขัดแย้งให้บังเกิดความร้าวฉานในสังคมไทยมากขึ้น จนไม่สามารถธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนไม่อาจสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้เคยประกาศเป็นเจตจำนงทางการเมืองในการบริหารประเทศชั่วคราว

จึงขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพิจารณายุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรพ.ศ..... เพื่อให้รัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากผู้แทนปวงชนเป็นผู้พิจารณากฎหมายดังกล่าวต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(รายชื่อแนบท้าย)


รายชื่อนักวิชาการที่ร่วมลงนาม

วิทยา สุจริตธนารักษ์ : หลักสูตรเอเชียอาคเนย์ศึกษา จุฬาฯ
วิฑิต มันตาภรณ์ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
สุริชัย หวันแก้ว : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
นฤมล ทับจุมพล : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ฉันทนา บรรพศิริโชติ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ประภาส ปิ่นตบแต่ง : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
แก้วคำ ไกรสรพงษ์ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
พวงทอง ภวัครพันธุ์ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
นิติ ภวัครพันธุ์ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ใจ อึ้งภากรณ์ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
สุธี ประศาสน์เศรษฐ์ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
ชาญชัย ชัยสุโกศล : นศ.ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
สิริพรรณ นกสวน : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ผาสุก พงษ์ไพจิตร : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
ฉลอง สุนทราวาณิชย์ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ประทับจิตร นีละไพจิตร : นศ.ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
หัสไชยญ์ มั่งคั่ง : นศ.ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
กนกรัตน์ เลิศชูสกุล : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
พฤฒธิสาน ชุมพล : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
วรศักดิ์ มหัทธโนบล : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
นวลน้อย ตรีรัตน์ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
นพนันท์ วรรณเทพสกุล : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เกษียร เตชะพีระ : คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ : คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ประจักษ์ ก้องกิรติ : คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ /U.of Wisconsin-Madison, USA
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล : สถาบันเทคโนโลยีสิรินทร ม.ธรรมศาสตร์
อัครพงษ์ คามคุณ : หลักสูตรอุษาคเนย์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เกษม เพ็ญภินันท์ : ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
บุญเลิศ วิเศษปรีชา : คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
นลินี ตันธุวนิตย์ : คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ : คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
สมคิด เลิศไพฑูรย์ : คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
กฤตยา อาชวนิจกุล : สถาบันวิจัยประชากรและสังคมศาสตร์ ม.มหิดล
ศรีประภา เพชรมีศรี : สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ม.มหิดล
เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว : สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ม.มหิดล
สุภิญญา กลางณรงค์ : สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ม.มหิดล
งามศุกร์ รัตนเสถียร : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล
โคทม อารียา : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล
พรพิมล พลพร้อม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล
ใจสิริ วรธรรมเนียม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล
Dr. Michael Hayes : สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ม.มหิดล
วราภรณ์ แช่มสนิท : สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ม.มหิดล
ยงยุทธ บุราสิทธิ์ : คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
ภัททิยา ยิมเรวัต : คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
อนุชาติ พวงสำลี : คณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล
เชษฐา พวงหัตถ์ : คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
เจริญ คัมภีรภาพ : คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ : คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี : คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
อลิสา หะสาเมาะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ /LaTrobe U.,Australia
นิค อับกุล รากิ๊บ บิน ฮัสซาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
อุทัย ดุลยเกษม : คณะศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
เลิศชาย ศิริชัย : คณะศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
วรศักดิ์ มหัทธโนบล : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ชนิดา จรรยาเพศ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
วิระดา สมสวัสดิ์ : คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี : คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
นงเยาว์ เนาวรัตน์ : คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ไชยันต์ รัชชกูล : คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
วรวิทย์ เจริญเลิศ : คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ชลิต ถาวรนุกิจกุล : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.นเรศวร พะเยา
กนกวรรณ มโนรมย์ : คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ : คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
ประเทือง ม่วงอ่อน : คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
ศิวพล ละอองกุล : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
พิศาล มุกดารัศมี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
อลงกรณ์ อรรคแสง : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
สมชัย ภัทรธนานันท์ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
จิตราภรณ์ สมยานนทกุล : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
วรวุฒิ จำลองนาค : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
มณีรัตน์ มิตรปราสาท : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ : คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
ชูพักตร์ สุทธิสา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
กนกพร รัตนสุธีระกุล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
ธวัชชัย ป้องศรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
บัวพันธ์ พรหมพักพิง : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
มรกต เจวจินดา ไมยเออร์ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ธงชัย วินิจจะกุล : U. of Wisconsin-Madison, USA
ศิโรฒน์ คล้ามไพบูลย์ : PhD Candidate, U. of Hawaii, USA
ชินวุฒิ เตชานุวัตร์ : PhD Candidate, U. of Oxford, UK
Michelle Tan : PhD Candidate, U. of Leeds, UK
ธัญญมาศ เทพญา : LLM Human Rights,London Metropolitan U.,UK
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา : นักวิชาการอิสระ
นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ : นักวิชาการ/สื่อมวลชนอิสระ
ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง : นักวิชาการ/สื่อมวลชนอิสระ
ศรินธร รัตน์เจริญขจร : สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข
เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง : กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง
Chris Baker : นักวิชาการอิสระ
ดุษฎี วรธรรมดุษฎี : นักวิชาการอิสระ
อัฮฆมัด สมบูรณ์ บัวหลวง : โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนมุสลิม ปัตตานี
อังคณา นีละไพจิตร : กลุ่มยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
พิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ : อาจารย์พิเศษ ม.เกษตรศาสตร์